$40 trillion market cap? Yes, please! #PRICE_ANALYSIS